РЕЄСТРАЦІЯ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ

  Даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації усіх видів фінансових компаній:

БАНК - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків (ст. 1 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»);

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ – цеторговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення (розділ 2 ст. 18 Указу ПУ «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії»);

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД - це юридична особа, заснована у формі акціонерного товариства, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування (розділ 1 ст. 1 Указу ПУ «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії»);

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – цегосподарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ст. 1 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

КРЕДИТНА УСТАНОВА - фінансова установа, яка відповідно до Закону України „Про державне регулювання ринків фінансових послуг” має право за рахунок власних та залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. (ст. 1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»);

КРЕДИТНА СПІЛКА - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. (ст. 1 ЗУ «Про кредитні спілки»);

ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ - юридична особа, яка передає право володіння і користування неспоживною річчю (предметом лізингу), визначеною індивідуальними ознаками та віднесеною згідно з законодавством до основних фондів, фізичній або юридичній особі (лізингоодержувачу) відповідно до договору лізингу. (ст. 4 ЗУ «Про фінансовий лізинг»);

- ЛОМБАРД - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду. (п.1.2. Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами»);

- НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД - юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду (ст. 1 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»);

- СТРАХОВА КОМПАНІЯ - фінансова установи, яка створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю з урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, а також одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (ст. 2 ЗУ «Про страхування»);

- УПРАВИТЕЛЬ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА - небанківська фінансова установа, яка в установленому порядку внесена до Державного реєстру фінансових установ, одержала свідоцтво про реєстрацію фінансової установи з додатком щодо права здійснення фінансових послуг з управління залученими коштами фізичних та/або юридичних осіб та подає заяву для одержання дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків при створенні ФФБ виду Б та/або заяву для одержання дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (ФОН) (ст. 1 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»).;

- ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ - це фінансова установа, яка здійснює в інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, операції з придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів , з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. (ст. 5 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Реєстрація будь-якої організаційно-правової форми гоподарювання (фізичних та юридичних осіб)

РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН

Реєстрація змін до установчих документів та відомостей про фізичних та юридичних осіб

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Реорганізація підприємств шляхом приєднання, поділу, виділу, злиття та перетворення

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

Ліквідація фізичних та юридичних осіб за їх рішенням, шляхом банкрутства та через суд

ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Отримання ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності

ДОЗВОЛИ

Отримання широкого спектру дозволів (на будівництво, на об'єкт торгівлі, розміщення зовнішньої реклами, дозволів на концентрація та на узгодження дій та інших)

СЕРТИФІКАЦІЯ

Проведення сертифікації та отримання cанітарно-епідеміологічних висновків, відповідних сертифікатів та дозволів.

СУДОВА ПРАКТИКА

Підготовка усіх процесуальних документів та розробка стратегії захисту. Представництво інтересів Клієнта в суді. Оскардження судових рішень. Виконання судових рішень.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ

Супровід проведення усіх видів незалежних експертиз (включаючи експертну оцінку вартості нерухомості, землі, транспортних засобів)

НЕРУХОМІСТЬ ТА ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Приватизація нерухомості та земельних ділянок. Реєстрація права власності та отримання витягів в Реєстраційній службі України. Представництво інтересів в БТІ м. Києва та області

БУДІВНИЦТВО

Складання та узгодження проектної документації. Отримання дозволу на початок будівництва. Введення в експлуатацію об'єктів будівництва.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Реєстрація Торгової марки (логотипу), промислового зразка, патента на винахід, корисної моделі, авторських та суміжних прав. Міжнародне патентування та міжнародна реєстрація Торгової марки (логотипу).

МИТНЕ ПРАВО

Акредитація на митниці. Митно-брокерське обслуговування Спеціальні ліцензії та квоти у сфері імпортних/експортних операцій.

МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО

Повний спектр юридичних послуг для іноземних компаній та іноземних громадян нерезидентів нашої країни

ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Постановка та зняття з обліку транспортних засобів фізичних та юридичних осіб. Реєстрація та відкриття Автогосподарства.

ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Складання та аналіз індивідуальних господарських та зовнішньо-економічних договорів, а також супровід укладання данних договорів.

КАДРОВЕ ПРАВО

Постановлення, ведення та відновлення кадрового обліку.

АБОНЕНТСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Абонентське юридичне та бухгалтерське обслуговування.