Дозвіл на концентрацію


ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ

 

Концентрація – це процес злиття підприємств, компаній та інших ринкових активів, внаслідок якого зростає економічна влада учасників ринку. Концентрацією визначається не лише придбання акцій, але і створення нових підприємств, передача певних об’єктів у оренду, і навіть призначення керівників великих компаній. Усі великі концентрації повинні погоджуватися з Антимонопольним комітетом.

ДОЗВІЛ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ – це документ, який видається Антимонопольним комітетом України для запобігання монополізації товарних ринків, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції (Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 року № 2210-III).

Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету України чи  адміністративної  колегії  Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених частиною другою статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 року № 2210-III та іншими нормативно-правовими актами, якщо: 

– сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму,  еквівалентну 30 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного; або 

сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні суб’єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або суб’єкта, активи, частки (акції, паї) якого набуваються у власність чи одержуються в управління і користування, або хоча б одного із засновників створюваного суб’єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном,перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.

Антимонопольне законодавство передбачає наступні форми концентрації:

1) злиття  суб’єктів  господарювання  або  приєднання  одного суб’єкта господарювання до іншого; 

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб’єктами господарювання над одним або кількома суб’єктами господарювання чи частинами суб’єктів  господарювання, зокрема, шляхом: 

а) безпосереднього або опосередкованого придбання,  набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання, в тому числі придбання активів  суб’єкта господарювання, що ліквідується; 

б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради,  правління,  іншого  наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб’єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів  двох чи  більше суб’єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи; 

3) створення суб’єкта господарювання двома і більше суб’єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення  не призводить до координації конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що створили цей суб’єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання; 

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання. 

У зв’язку зі змінами положень розпорядження АМКУ «Про затвердження Положення про узгоджені дії та Положення про концентрацію» відбудеться 19 серпня 2016 року в Офіційному віснику України № 63, відбувся розподіл концентрацій на дві категорії. 

I категорія – органи Комітету розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію за спрощеною процедурою протягом 25 днів з дня її надходження в разі, якщо: 

лише один учасник концентрації здійснює діяльність на території України;

сукупна частка учасників концентрації на одному і тому самому товарному ринку не перевищує 15 відсотків;

частки або сукупні частки учасників концентрації не перевищують 20 відсотків на товарних ринках, на яких реалізується продукція (товари, роботи, послуги), без придбання або реалізації якої господарська діяльність будь-якого іншого учасника концентрації є неможливою.

II категорія – учасники концентрацій, які не відповідають зазначеним вище ознакам, змушені йти шляхом більш складним та отримувати дозвіл АМКУ за загальною процедурою. В даному випадку учасники мають довести, що запланована концентрація не призведе до обмеження конкуренції на конкретному ринку.  

 

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:


 

1) Документи від заявника:

а) Резидент України – юридична особа:

– Копія Виписки з ЄДР;

– Копія Статуту;

– Копія Відомостей з ЄДРПОУ (Довідки з Управління Статистики);

– Номер останнього протоколу загальних зборів учасників;

– Витяг з ЄДР – оригінал станом на момент реєстрації;

– Копія паспорта (1-2 сторінки, у разі необхідності 3-4 сторінки, та місце реєстрації) та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру) директора та бухгалтера.

 

б) Резидент України – фізична особа:

– Копії паспорта, довідки про присвоєння податкового номера, інші документи, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу – заявника;

 

 в) Нерезидент України – юридична особа:

 Нотаріально засвідчені копії наступних легалізованих документів:

– Довіреності на уповноваженого представника іноземної юридичної особи;

– Рішення іноземної юридичної особи про створення юридичної особи;

– Виписка з торгового, банківського або судового реєстру (Свідоцтво про реєстрацію юридичної особи);

– Копії договорів, довіреностей, рішень чи інших документів, які надають право або зобов’язують повністю чи частково виконувати функції органу управління такого іноземного суб’єкта господарювання.

2) Копії балансів за останні 2 роки учасників узгоджених дій.

3) Схема відносин контролю учасників концентрації;

4) Схема зміни відносин контролю внаслідок концентрації;

5) Копії документів, що підтверджують обставини щодо фінансових аспектів концентрації;

6) Розрахунок показників учасників концентрації та відомості про концентрацію;

7) Копії документів, що підтверджують обставини щодо фінансових аспектів концентрації;

8) Копії установчих документів (установчий договір, статут) суб’єкта господарювання, цілісний майновий комплекс або структурний підрозділ якого передається в оренду, фінансовий лізинг, концесію, проект договору оренди, фінансового лізингу, концесії або копія зазначеного договору з відкладальною умовою та пояснення до нього;

9) Копії плану приватизації об’єкта, плану розміщення акцій, акта оцінки вартості майна.

 

Сроки отримання:

Базові строки –від 2 місяців.

 

Вартість послуги отримання:

– за домовленістю Сторін.

 

Додатково сплачуються нотаріальні витрати та державне мито:

– збір за розгляд заяви про надання дозволу на концентрацію.

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури отримання ДОЗВОЛУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ;

– Розробка необхідних документів для отримання ДОЗВОЛУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ;

– Представництво інтересів в Антимонопольному комітеті України;

– Подача необхідного пакету документів для отримання ДОЗВОЛУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ до Антимонопольного комітету України;

– Безпосереднє отримання ДОЗВОЛУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.