Спеціальний дозвіл на використання водних ресурсів

ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ  

 

 ВОДОКОРИСТУВАННЯ – це використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів) (Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР).

СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ – це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. (Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР).

ДОЗВІЛ НА СПЕЦІАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ – це документ дозвільного характеру, що передбачає можливість забору  води  з водних об’єктів із застосуванням споруд  або  технічних  пристроїв, використання води та скидання у водні  об’єкти  забруднюючих  речовин,  включаючи  забір  води  та скидання    забруднюючих   речовин   із   зворотними   водами   із застосуванням каналів. (Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459» від 13 березня 2002 р. N 321).

Тобто, дозвіл на спеціальне водокористування – це документ, який встановлює ліміт (граничний обсяг) використання води.

Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи.

Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) – це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними. Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних вод у водні об’єкти також на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

Не належать до спеціального водокористування:

– пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних);

– скид води з водних об’єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій;

– подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони;

– усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення);– використання підземних вод для вилучення корисних компонентів;

– вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин;– виконання будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт;

– видобування корисних копалин і водних рослин;– прокладання трубопроводів і кабелів;

– проведення бурових, геологорозвідувальних робіт;

– інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

Дозвіл на спеціальне водокористування видається:

– Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення;

– органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями – у разі використання води водних об’єктів місцевого значення;

– центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, – у разі використання води водних об’єктів у зоні відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Дозволи вищезазначеними органами видаються протягом тридцяти календарних днів з дня  подання в установленому порядку заявки. 

Видача дозволів погоджується: 

ü  у разі використання поверхневих вод – з Держводагентством;

ü  у разі використання підземних вод – з Держгеонадрами;

ü  у  разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, – з МОЗ.

Дані органи  протягом п’яти календарних  днів з дня надходження заявки на отримання дозволу на спеціальне водокористування надсилають завірені ними копії відповідних документів до Держводагентства, у разі використання підземних вод – до Держгеонадр, у разі використання водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних, – до МОЗ. 

Спеціальне водокористування може бути: 

– Короткотерміновим (до 3 років) – у разі скидання водокористувачем забруднюючих речовин у водні об’єкти в обсягах, що перевищують граничнодопустимі, які встановлюються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями; 

– Довготерміновим (від 3 до 25 років) – в усіх інших випадках.

 

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА ВОДОКОРИСТУВАННЯ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

 

! Слід зазначити, що, нажаль, нормами чинного законодавства не визначений чіткий перелік документів необхідний для отримання дозволу на спеціальне водокористування, тому з практичного аналізу подається наступний перелік документів.

Необхідний пакет документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування (у разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення):

1.  Копії установчих документів, завірені в установленому законодавством порядку;

2.  Копія Виписки з ЄДР;

3. Копія Довідки ЄДРПОУ;

4. Балансова схема водоспоживання та водовідведення за рік, що закінчився;

5. Динаміка водоспоживання та водовідведення за три роки;

6. Для обґрунтування обсягів витрат води, витрат стоків, копії паспортів (викопіювання) певного технологічного обладнання, технологічних регламентів тощо (у разі використання специфічного технологічного обладнання);

7. Додатково надається згідно до Інструкції № 354 для підприємств, які експлуатують гідротехнічні споруди:

– копія правил експлуатації водосховищ, погоджених у встановленому порядку;

– пояснювальна записка про балансову належність та місцезнаходження;

8.  Додатково надається згідно до Інструкції № 354 у разі використання поверхневих джерел водопостачання: 

– масштабна схема водопостачання і каналізування стічних і зливових вод з визначенням розташування водозабірних споруд та скиду стічних вод відносно найближчих пунктів водокористування; – пояснювальна записка про тип, обладнання та технічні характеристики водозабірних споруд, наявність та тип рибозахисних пристроїв;

9.  Додатково надається згідно до Інструкції № 354 у разі скидання зворотних вод у водні об’єкти:

– затверджений проект гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами в водний об’єкт, у тому числі для дощових стічних та дренажних вод;

– докладна інформація про виконання умов водокористування, погоджених водоохоронних заходів, а також заходів по досягненню нормативів ГДС;

10. Документ підтверджуючий право балансоутримувача артсвердловинин (копії паспортів артсвердловини, договір купівлі-продажу свердловини, договір оренди про надання свердловини у користування, акт приймання-передачі тощо);

11.  Документи, що засвідчують право користування земельною ділянкою;

12.  Звіт про виконання умов дозволу на спеціальне водокористування;

13.  Клопотання водокористувача за встановленим зразком (Інструкція № 354);

14. Копії статзвітності по формі-ТП за рік, що закінчився (водгосп) або звіт по формі 7-гр;

15.  Копія договору на водопостачання та на відведення стічних вод ( у тому числі зливових) вод або копія договору на вивіз та приймання стічних вод – для підприємств, що скидають стічні води до вигрібної ями;

16. Копія минулого дозволу на спецводокористування, за винятком отримання дозволу вперше;

17.  Копія спеціального дозволу на користування надрами (у разі наявності);

18. Результати аналізів якості підземних вод/поверхневих вод/стічних вод за три останніх роки;

19. Розрахунок нормативно-обгрунтованих обсягів водоспоживання та водовідведення: 

(Матеріали повинні вміщувати інформацію про об’єми забору та використання води, які плануються, передачі іншим споживачам, використання на полях зрошення, використання в системах повторного та оборотного водопостачання з урахуванням досягнутих показників роботи підприємства);

20.  Свідоцтво та галузь акредитації лабораторій, що здійснюють дослідження якості підземних, поверхневих та стічних вод;

21. Схема мереж водопостачання та каналізування об’єкту з зазначенням місячного забору та скидання вод, розташування очисних споруд, експлікацією будівель та споруд;

22. Схема, площа, кількість та розмір карт, наявність дренажу, об’єм та схема випусків стічних вод (у разі наявності полів фільтрації);

23. Характеристика очисних споруд (схема, тип, потужність очисних споруд, місця випусків, стічних вод в водні об’єкти) (у разі наявності).

 

Необхідний пакет документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування (у разі використання води водних об’єктів місцевого значення):

1.  Копії установчих документів, завірені в установленому законодавством порядку;

2. Копія Виписки з ЄДР;

3. Копія Довідки ЄДРПОУ;

4. Клопотання,   погоджене   з   Державним   управлінням охорони   навколишнього   природного середовища, а також у разі використання поверхневих вод з місцевим управління водних ресурсів. 

5. Обґрунтування потреби у воді; необхідний термін дії дозволу на спеціальне водокористування; 

6. Ліміти   забору   води,   використання   води   та   скидання   забруднюючих   речовин;   умови спеціального водокористування; інші відомості (при умові необхідності).

7. Копія договору про надання водного об’єкту місцевого значення у тимчасове користування.

 

Сроки надання послуги:

Базові строки – від 2 місяців.

 

Вартість послуги:

– за домовленістю Сторін. 

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА ВОДОКОРИСТУВАННЯ;

– Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА ВОДОКОРИСТУВАННЯ;

– Представництво інтересів в органах державної влади з питань ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА ВОДОКОРИСТУВАННЯ;

– Представництво інтересів у відповідному дозвільному центрі та подача заяви на ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА ВОДОКОРИСТУВАННЯ;    

– Безпосереднє ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ НА ВОДОКОРИСТУВАННЯ.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.