Ліцензія на медичну практику

      ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ

 

     Медична практика є специфічним видом діяльності, що відповідно до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” підлягає ліцензуванню. За провадження медичної практики без отримання ліцензії чинним законодавством передбачено адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність.

    ЛІЦЕНЗІЯ НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ – це документ встановленого зразка, який видається Міністерством охорони здоров’я України фізичній особі-підприємцю (яка має вищу медичну освіту та досвід роботи, за відповідним напрямом підготовки) та/або юридичній особі для здійснення діяльності, пов’язаної з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров’я, підвищення санітарної  культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих та інвалідів. (ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

   У медичній практиці ліцензіат застосовує тільки ті методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, лікарські засоби, медичні вироби, вироби медичного призначення та дезінфекційні засоби, що не заборонені до застосування МОЗ.

     Медична практика ліцензіатом провадиться:

  – за лікарськими спеціальностями та спеціальностями молодших спеціалістів з медичною освітою, перелік яких затверджений МОЗ;

  – за видами медичної допомоги (екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована), третинна (високоспеціалізована), паліативна, медична реабілітація);

  – за місцем (місцями) її провадження, яке (які) зазначені у заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до неї (з урахуванням внесених до них змін, поданих ліцензіатом органові ліцензування).

  Також, Заявник має відповідати переліку встановлених законодавством Ліцензійним зобов’язанням:

– розмістити біля входу до закладу охорони здоров’я, його відокремленого структурного підрозділу вивіску або інформаційну табличку із зазначенням найменування закладу охорони здоров’я та юридичної особи, а фізична особа – підприємець – вивіску або інформаційну табличку із зазначенням прізвища, імені, по батькові ліцензіата та переліку медичних спеціальностей, за якими провадиться медична практика;

провадити медичну практику за спеціальностями, які зазначалися в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії, або повідомленні про зміни;

– мати у наявності прилади, обладнання, оснащення відповідно до профілю та рівня надання медичної допомоги. Мінімальний перелік обладнання, устаткування та засобів, необхідних для оснащення конкретного типу закладу охорони здоров’я, його відокремленого структурного підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних осіб – підприємців визначається табелем матеріально-технічного оснащення;

– забезпечувати внутрішньолабораторний і зовнішній контроль якості лабораторних вимірювань (у разі наявності в структурі закладу лабораторії);

дотримуватися стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ;

зберігати лікарську таємницю;

– здійснювати медичне втручання після отримання згоди на медичне втручання, крім випадків надання невідкладної медичної допомоги, та інші Ліцензійні зобов’язання визначені законодавством.

  Щодо кадрових вимог, то медичну допомогу повинні надавати особи, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ. Медичні та немедичні працівники повинні відповідати освітнім і кадровим вимогам, що затверджені МОЗ та зазначені у відповідному розділі цих Ліцензійних умов.

   Медичні вироби та вироби медичного призначення повинні застосовуватися ліцензіатом лише: у пристосованих приміщеннях, вимоги до яких визначені в інструкціях із застосування (паспорті) чи технічній документації; за функціональним призначенням та відповідно до вимог, визначених виробником в інструкції із застосування (паспорті) або технічній документації

 

    Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА МЕДИЧНУ ПРАКТИКУ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

 

Перелік документів:

 

1) Нотаріальна копія Виписки з ЄДР;

2) Нотаріально завірена копія/ Оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);

3) Нотаріально завірена копія Статуту підприємства (у видах діяльності має бути включений відповідний вид діяльності “Медична практика”);

4) Відомості суб’єкта господарювання про наявність нормативно-правових документів;

5) Довідка МОЗ або уповноваженої ним установи про (Відомості суб’єкта господарювання) стан матеріально-технічної бази; 

6) Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність кваліфікації персоналу вимогам до здійснення медичної практики (диплом державного зразка про медичну освіту або сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним закладом III – IV рівня акредитації, закладом післядипломної освіти); посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії за спеціальністю; свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників, видане вищим медичним навчальним закладом, закладом післядипломної освіти I – III рівня акредитації;

7) Засвідчений в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної служби (за місцем провадження діяльності) про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення проведення медичної практики.

 

Строки отримання:

        – від 10 робочих днів.

 

Вартість послуги отримання:

 – за домовленістю Сторін.

 Додатково сплачуються нотаріальні витрати:

– Адміністративний збір за отримання ліцензії – одна мінімальна заробітна плата виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії (з 1 січня 2017 року – 3200,00грн.).

 

У вартість послуги входить:

 

 

– Консультування як клієнта про необхідність отримання ліцензії і порядок її отримання;

– Кваліфікована підготовка необхідного пакету документів в потрібній формі для подання;

– Подання пакету документів;

– Безпосереднє отримання ліцензії на медичну практику.

 

Перелік додаткових послуг:

 

– Супровід отримання висновку МНС (відомості про стан матеріально-технічної бази);

– Супровід отримання висновку СЕС на відповідність приміщення встановленим вимогам;

– Супровід отримання акту перевірки облаштувань вимірювальної техніки;

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;

– Пошук та надання юридичної адреси;

– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);

– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;

– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;

– Реєстрація Баз персональних даних;

– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;

 Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);

– Реєстрація платником єдиного податку;

– Реєстрація Торгової марки (ТМ);

– Отримання Ліцензій або Дозволів;

– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;

– Абонентське юридичне обслуговування;

– Абонентське бухгалтерське обслуговування;

– Доставка документів в офіс Клієнта.