Ліцензія на надання фінансових послуг

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Фінансова послуга – це операція з фінансовими активами, що здійснюється в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Фінансовими вважаються такі послуги:
1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
2) довірче управління фінансовими активами;
3) діяльність з обміну валют;
4) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
5) фінансовий лізинг;
6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
7) надання гарантій та поручительств;
8) переказ коштів;
9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;
11) факторинг;
11-1) адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
12) управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;
13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;
14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.
Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами – підприємцями.
Юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов’язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ.
Відповідно до Ліцензійних умов орган ліцензування видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на:
– залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;
– надання послуг з фінансового лізингу;
– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
– надання гарантій та поручительств;
– послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;
– послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;
– надання послуг з факторингу;
– адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
– управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;
– довірче управління фінансовими активами.
Строк для прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії і про відмову в її видачі складає 10 робочих днів з дати надходження в цей орган заяви і відповідних підтверджуваних документів.
Рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду приймається протягом 3 робочих днів з дати надходження відповідних документів.

Для замовлення послуги ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ Вам необхідно надати вказаний перелік документів.

Перелік документів:

1) Нотаріальна копія/оригінал Виписки з ЄДР;
2) Нотаріальна копія/оригінал Відомостей з ЄДРПОУ (Довідка з Управління Статистики);
3) Нотаріально засвідчена копія Статуту;
4) Копія паспорта керівника здобувача ліцензії;
5) Фінансова звітність та звітні дані здобувача ліцензії станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. (Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування);
6) Анкета керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи);

Для провадження діяльності у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством, окрім вищевказаних документів, необхідно надати:
7) Правила страхування для кожного добровільного виду страхування, який зазначається здобувачем ліцензії в заяві про отримання ліцензії;
8) Філією страховика-нерезидента, також, подаються копії документів про освіту, в тому числі документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером філії страховика-нерезидента підвищення кваліфікації.

Для отримання ліцензії на провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, також, подаються такі довідки із зазначенням дати їх складення:
9) Довідка здобувача ліцензії про підтвердження забезпечення здобувачем ліцензії можливості опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України;
10) Довідка від об’єднання страховиків країни місцезнаходження страховика-нерезидента, членство в якому є обов’язковим для страховиків, що проводять обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (подається тільки страховиком-нерезидентом);

Для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів:
11) Інформація про кваліфікованих працівників;
12) Копія документа уповноваженого органу юридичної особи – одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду, що містить рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду та інформацію про його власний веб-сайт (веб-сторінку) і адресу електронної пошти;
13) Для провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах – внутрішні правила надання фінансових послуг та зразок договору про адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, які повинні відповідати вимогам ліцензійним вимогам, також умовам провадження діяльності з адміністрування фінансових активів придбання товарів у групах, встановленим Нацкомфінпослуг;

Для провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю:
14) Типові правила фонду фінансування будівництва та/або фонду операцій з нерухомістю;
Для провадження кредитною спілкою діяльності із залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту:
15) Положення про фінансові послуги кредитної спілки та примірні договори про надання фінансових послуг, що є додатками до положення;

Для провадження діяльності з надання фінансових послуг:
16) Внутрішні правила надання фінансових послуг;
17) Примірні договори про надання фінансових послуг.
Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються фінансовою установою, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії).

Строки отримання:
– від 30 робочих днів.

Вартість послуги отримання:
– за домовленістю Сторін.

Додатково сплачується:
– Довіреність на представництво інтересів (від фізичних осіб-підприємців) – 300 гривень;
– Нотаріальна копія довіреності на представництво інтересів – 50 гривень;
– Державне мито за отримання ліцензії встановлене у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних громадян

У вартість послуги входить:

– Надання повної консультації з приводу документів та процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ;
– Розробка необхідних документів для проведення процедури ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ;
– Представництво інтересів в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг з питань ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ;
– Представництво інтересів у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та подача заяви на ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ;
– Безпосереднє ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.

Перелік додаткових послуг:

– Отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків для іноземного громадянина;
– Пошук та надання юридичної адреси;
– Виготовлення додаткових печаток та штампів (для податкових накладних, договорів, печатка № 1, кутовий штамп);
– Отримання Виписки, Витягу та Довідки з ЄДР на юридичну особу;
– Супровід відкриття розрахункового рахунку або внесення змін в банківські реквізити;
– Реєстрація Баз персональних даних;
– Реєстрація ключів електронної звітності М.Е.Doc.;
– Реєстрація платником податку на додану вартість (ПДВ);
– Реєстрація платником єдиного податку;
– Реєстрація Торгової марки (ТМ);
– Отримання Ліцензій або Дозволів;
– Розробка індивідуальних договорів та контрактів;
– Абонентське юридичне обслуговування;
– Абонентське бухгалтерське обслуговування;
– Доставка документів в офіс Клієнта.