Реєстрація фінансових компаній

                 РЕЄСТРАЦІЯ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ

  Даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації усіх видів фінансових компаній:

– БАНК – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків (ст. 1 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»);

– ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ – цеторговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення (розділ 2 ст. 18 Указу ПУ «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії»);

– ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД – це юридична особа, заснована у формі акціонерного товариства, що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування (розділ 1 ст. 1 Указу ПУ «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії»);

– КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – цегосподарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ст. 1 ЗУ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»);

– КРЕДИТНА УСТАНОВА – фінансова установа, яка відповідно до Закону України „Про державне регулювання ринків фінансових послуг” має право за рахунок власних та залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. (ст. 1 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»);

– КРЕДИТНА СПІЛКА – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. (ст. 1 ЗУ «Про кредитні спілки»);

– ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ – юридична особа, яка передає право володіння і користування неспоживною річчю (предметом лізингу), визначеною індивідуальними ознаками та віднесеною згідно з законодавством до основних фондів, фізичній або юридичній особі (лізингоодержувачу) відповідно до договору лізингу. (ст. 4 ЗУ «Про фінансовий лізинг»);

ЛОМБАРД – фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду. (п.1.2. Положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про порядок надання фінансових послуг ломбардами»);

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД – юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду (ст. 1 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення»);

СТРАХОВА КОМПАНІЯ – фінансова установи, яка створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю з урахуванням того, що учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше трьох, а також одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (ст. 2 ЗУ «Про страхування»);

УПРАВИТЕЛЬ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА – небанківська фінансова установа, яка в установленому порядку внесена до Державного реєстру фінансових установ, одержала свідоцтво про реєстрацію фінансової установи з додатком щодо права здійснення фінансових послуг з управління залученими коштами фізичних та/або юридичних осіб та подає заяву для одержання дозволу на право прийняття управителем на себе комерційних ризиків при створенні ФФБ виду Б та/або заяву для одержання дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (ФОН) (ст. 1 ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»).;

ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ – це фінансова установа, яка здійснює в інтересах третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, операції з придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів , з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. (ст. 5 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»).