Реєстрація підприємств, товариств та фіз.особи

                   РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ, ТОВАРИСТВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ

 Даний розділ розкриває інформацію стосовно реєстрації найпопулярніших видів підприємств та товариств, а також фізичної особи-підприємця.

Товариства:

– ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) – це товариство, що має Статутний капітал, розділений на частки відповідно до внесків його учасників, розмір якого визначається учасниками в установчих документах (Статуті Товариства). Учасники Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з його діяльністю, тільки в межах вартості внесених ними внесків (ст. 50 ЗУ «Про господарські товариства»);

 – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТДВ) – це товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений установчими документами Товариства. Учасники такого Товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного (складеного) капіталу, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах. (ст. 65 ЗУ «Про господарські товариства»);

 – КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО (КТ) – це товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені Товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями Товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які не беруть участі в діяльності Товариства (ст. 75 ЗУ «Про господарські товариства»);

 – ПОВНЕ ТОВАРИСТВО (ПТ) – це Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть  солідарну відповідальність за зобов’язаннями Товариства усім своїм майном. (ст. 66 ЗУ «Про господарські товариства»).

Підприємства:

– ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ПП) – це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи (ст. 113 Господарського кодексу України);

 – ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО – це підприємство, створене в якості юридичної особи іншим підприємством (засновником) шляхом передачі йому частини свого майна у повне господарське розпорядження. Засновник Дочірнього підприємства затверджує Статут підприємства, призначає його керівника і здійснює щодо Дочірнього підприємства інші права власника, передбачені Статутом Підприємства та законодавством України.

 Фізична особа-підприємець (ФОП) – це фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю та зареєстрована, як фізична особа-підприємець у встановленому законом порядку.